Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

island South Evian Gteece


Surface: Ten thousand five hundred sq.m.(10500m2), or 2.5 acres. price: 2.300.000,00 euro

The island is located at the South Evian Gulf, 4 miles from the island Evia and the port of Stira, and 3 miles from the mainland (Attica) and Santa Marina port. Santa Marina is 40km away from the Athens International Airport, "EL. VENIZELOS", and about 35 km from the center of Athens.
The South Evian Gulf, according to National Geographic has been voted among the 10 best places for cruising and water sports.

Water and electricity facilities can be accessed from a distance of 180m only, or the island can become power and water  autonomous with a Photovoltaic system and desalination of water.
The construction permit will be either for a 480 sq.m building or for a 1200sq.m for touristic development. The sea around the island is not deep allowing for a small port to be easily constructed. The land is both smooth and accessible having only some olive trees.

Επιφάνεια: Δέκα χιλιάδες πεντακόσια τ.μ. (10500m2), ή 2,5 στρέμματα.
Το νησί βρίσκεται στο Νότιο Ευβοϊκό, 4 μίλια από την Εύβοια και το λιμάνι των Στύρων,και 3 μίλια από την ηπειρωτική (Αττική) και στην Αγία Μαρίνα λιμάνι. Santa Marina είναι40 χιλιόμετρα μακριά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", καιπερίπου 35 χλμ από το κέντρο της Αθήνας.
Το Νότιο Ευβοϊκό, σύμφωνα με το National Geographic έχει ψηφιστεί ανάμεσα στις 10καλύτερες θέσεις για την κρουαζιέρα και θαλάσσια σπορ.

Νερό και ρεύμα εγκαταστάσεις μπορεί να προσπελαστεί από απόσταση 180 μόνο, ή το νησί μπορεί να γίνει ενέργεια και νερό με αυτόνομο ενός φωτοβολταϊκού συστήματος καιτην αφαλάτωση του νερού.
Η άδεια κατασκευής θα είναι είτε για ένα κτίριο 480 τ.μ. ή για 1200sq.m για τουριστική ανάπτυξη. Η θάλασσα γύρω από το νησί δεν είναι βαθιά επιτρέποντας για ένα μικρόλιμάνι που θα κατασκευαστεί εύκολα. Η γη είναι τόσο ομαλή και πρόσβαση έχουν μόνομερικά ελαιόδεντρα.

Κάμπος Χίου Πέτρινο Αρχοντικό σε περιβόλι

Κάμπος Χίου Πέτρινο Αρχοντικό σε περιβόλι


Στον Κάμπο της Χίου Νεοκλασικό Αρχοντικό220τμ Πλήρως αναπαλαιωμένο πέτρινο χαρακτηρισμένο ιδιαιτέρου κάλους, μέσα σε περιβόλι 6 στρέμματα, με μάγκανο και στέρνα. είναι περιφραγμένο με πέτρα αυτόνομο.
Greece Chios Island mansion house 220sq.m Fully restored stone, furnished with antique furniture and characterized especially good, in 6 acres of orchard has Manganos and cistern. is fenced with stone.